DECRETO 29/2018, do 22 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público


13 Mar, 2018

DECRETO 29/2018, do 22 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

O número de prazas que se convoca nesta oferta de emprego público relativas á taxas de reposición é de 1.072  +  O número de prazas que se convoca nesta oferta de emprego público relativas á estabilización de emprego temporal para o ano 2018 é de 581.

  • Corpo de mestres: 705.
  • Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 160.
  • Corpo de profesores de ensino secundario: 788.

Prazas de promoción interna

  • Acceso ao corpo de profesores de ensino secundario: 262.
  • Acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas: 30.
  • Acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas: 105.

As solicitudes de participación nos procedementos selectivos presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia.

 

180313_decopos