Convocatoria do programa "Implantación de ferramentas de medios de pagamento en formación profesional"


29 Xan, 2018

Convocatoria do programa "Implantación de ferramentas de medios de pagamento en formación profesional", enmarcado dentro do convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade financeira Abanca Corporación Bancaria S.A para o desenvolvemento de actuacións conxuntas a favor do desenvolvemento do espírito emprendedor, no marco de Eduemprende.

Esta convocatoria ten por obxecto fomentar o emprendemento e a educación fnanceira na formación profesional, entre o alumnado das familias profesionais de Administración e Xestón, e de Comercio e Márketng. Esta actuación encádrase no Plan de emprendemento no sistema educatvo Eduemprende.

Esta convocatoria vai dirixida ao alumnado de centros educatvos sostdos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que impartan ensinanzas de formación profesional nas familias profesionais de Administración e Xestón, e de Comercio e Márketing. 

As solicitudes para partcipar nas actvidades 1 e ou 2 desta convocatoria presentaranse no prazo de 20 días naturais a partr do día seguinte á súa publicación na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.es/fp . As solicitudes enviaranse ao seguinte enderezo electrónico: orientacion.profesional@edu.xunta.es segundo o anexo I.

LINK á Convocatoria