Confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración Galega


22 Xan, 2018

DOG_ORDE do 15 de xaneiro de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018.

NON AUMENTA O NOSO SOLDO e as PAGAS EXTRAS seguen RECORTADAS!!!

O título II da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, dedica o capítulo II a regular as retribucións de todo o persoal ao servizo da Comunidade Autónoma que, en consonancia co disposto no artigo 11 da mencionada lei, non experimentarán ningún incremento con respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2017.

ANEXO I - Altos cargos 

ANEXO II - Docentes (con reduccións nas pagas extras)

ANPE GALICIA pide a recuperación das condicións laborais e económicas dos docentes galegos 

180122_nominas