Listas de interinidades e substitucións Chinés (592004) e Xaponés (592013);artes plásticas e deseño, especialidade moda(595


09 Dec, 2017

Venres 06/10/2017

 
   As persoas interesadas deberán formular unha solicitude e un aboamento de taxas por cada unha das especialidades en que desexe inscribirse. Con elas deberán achegar a documentación xustificativa dos requisitos mínimos previstos na base segunda, e a documentación acreditativa daqueles méritos que aleguen susceptibles de valoración segundo o previsto na base novena. O modelo de solicitude será o que figure publicado no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria www.edu.xunta.es na epígrafe de profesorado>xestión de profesorado.
 
   O prazo para formular solicitudes, por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, será de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
    

(Códigos: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, código 07; Delegación de Servizos Centrais, código 13; Servizo de Secretaría, código 01; taxa denominación, solicitude de inclusión nas listas de interinos substitutos: código 300301).

   Os dereitos de inscrición nas listas serán de 17,15 euros
 
   As persoas interesadas deberán formular unha solicitude e un aboamento de taxas por cada unha das especialidades en que desexe inscribirse. Con elas deberán achegar a documentación xustificativa dos requisitos mínimos previstos na base segunda, e a documentación acreditativa daqueles méritos que aleguen susceptibles de valoración segundo o previsto na base novena.
 
 
   O modelo de solicitude será o que figure publicado no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria www.edu.xunta.es na epígrafe de profesorado>xestión de profesorado.
    O prazo para formular solicitudes, por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, será de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. 
 
171006_listas-1-