OPOSICIÓNS 2017 - Recurso de alzada estimado


02 Xan, 2018

ORDE do 19 de decembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril).

Logo de estimado o recurso de alzada que formulou Noelia Sánchez Vaamonde (Lingua Castelá e Literatura) en relación co procedemento selectivo convocado pola Orde do 7 de abril de 2017, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

A opositora relacionada no punto primeiro da presente orde é nomeada funcionaria en prácticas con efectividade administrativa do 5 de decembro de 2017 e económica do día da toma de posesión no seu destino.

180102_oposestipdf