OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira


24 Nov, 2017

 Orde ECD/1141/2017, do 14 de novembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira, dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario e Profesores Técnicos de Formación Profesional, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 4 de abril de 2016.

 
 
   Nomear funcionarios de carreira do corpo de Profesores de Ensino Secundario e Profesores Técnicos de Formación Profesional, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016, que aparecen relacionados no anexo a esta orde, con indicación do número de Rexistro de Persoal, especialidade e puntuación que lles corresponde.
 
   Os nomeados a través da presente orde consideraranse ingresados como funcionarios de carreira do corpo de Profesores de Ensino Secundario e Profesores Técnicos de Formación Profesional, con efectos do 1 de setembro de 2017. 
171124_funcar16