• Noticia destacada

OPOSICIÓNS - Último documento do Ministerio sobre a modificación do RD 276/2007


29 Dec, 2021

WEB - Borrador do RD por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

Modificacións recollidas:

- No preámbulo así como no articulado determínase que contará a formación permanente noutros méritos, tanto para o concurso oposición como para o concurso de méritos

- Na fase de oposición publicarase xunto coa nota final a cualificación de cada unha das partes

- Recóllese en baremo o tempo de servizo en distinta especialidade dentro do mesmo corpo e outras especialidades noutros corpos tanto para o concurso oposición como para o concurso de méritos.