Relación provisional de persoas admitidas e excluídas na lista de FRAUTA DE BICO


12 Nov, 2021

WEB - Resolución do 12 de novembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de frauta de bico no corpo de profesores de música e artes escénicas (594411)

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”: LIGAZÓN  no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

Resolución do 12 de novembro de 2021

Baremo provisorio

Listas de substitucións