Relación provisional de persoas admitidas e excluídas na lista de ITALIANO


11 Nov, 2021

WEB - Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade de italiano do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592012)

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A, opción “Alegacións”: LIGAZÓN, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia  no prazo de tres (3) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

Resolución do 11 de novembro de 2021

Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas

Baremo provisorio

Listas de substitucións