Relación provisional de admitidos e excluidos das listas de CORDA PULSADA


10 Nov, 2021

WEB - Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade de instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco no corpo de profesores de música e artes escénicas(594417)

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas excluídas e o baremo provisional, que presentarán obrigatoriamente por medios electrónicos a través do modelo normalizado do procedemento ED003A: LIGAZÓN, opción “Alegacións”, accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia  no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución no portal de Internet da consellería.

>> Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións

>> Listas de substitucións

>> Baremo provisorio para a cobertura de interinidades e substitucións