Relación provisional de admitidos e excluidos das listas de diferentes especialidades do corpo de MÚSICA


20 Abr, 2021

WEB - Resolución pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), nas especialidades de acordeón (401), arpa (402),frauta travesa (410), fundamentos de composición (412), guitarra (414), piano (433), violín (433) e linguaxe musical (460).

Relación provisional.

De acordo co disposto na base sexta da convocatoria pola que se acordou a apertura do procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións, As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas admitidas eexcluídas e o baremo provisional, mediante un escrito dirixido ao director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, que presentarán por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no citado portal de Internet.

Relación provisional de persoas excluídas.

LIGAZÓN ás LISTAS