Concurso específico de Adultos 20/21 - Resolución definitiva


13 Abr, 2021

WEB - Publicación da resolución, adxudicación definitiva e lista de excluidos do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e de PES, para cubrir prazas nos centros de educación e promoción de adultos

Resolución definitiva

Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123e 124 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou ben, directamente un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o Xulgado do Contencioso Administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.

Adxudicación definitiva

Listaxe definitivo de persoas excluídas

Ligazón ao CXT