OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira


13 Nov, 2017

 Orde ECD/1091/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Inspectores de Educación, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016.

 
 
   Nomear funcionarios de carreira do Corpo de Inspectores de Educación, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016, que aparecen relacionados no anexo a esta orde, con indicación do Número de Rexistro de Persoal e puntuación que lles corresponde.
 
   Os nomeados a través da presente orde consideraranse ingresados como funcionarios de carreira do Corpo de Inspectores de Educación, con efectos do 1 de setembro de 2017. 
 
   A presente orde poderá ser recorrida potestativamente en reposición, no prazo dun mes e ante o mesmo órgano que a ditou.
Así mesmo, contra esta orde que é definitiva na vía administrativa cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do contencioso-administrativo da Audiencia Nacional  no prazo de dous meses.
 
171113_fcinsp