Currículo de Técnico deportivo en Baloncesto


13 Nov, 2017

  DECRETO 106/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Baloncesto, e se modifican o Decreto 135/2012, do 31 de maio, o Decreto 73/2013, do 18 de abril, e o Decreto 64/2015, do 16 de abril.
    

Artigo 9. Ámbito profesional, laboral e deportivo do ciclo inicial de grao medio en Baloncesto

1. Este/a profesional desenvolve a súa actividade profesional tanto no ámbito público, xa sexa a Administración xeral do Estado, as administracións autonómicas ou locais, como en entidades de carácter privado, xa sexan grandes, medianas ou pequenas empresas, en padroados deportivos, entidades deportivas municipais, federacións e clubs deportivos e sociais, escolas de baloncesto, centros de iniciación deportiva, centros educativos, empresas de servizos deportivos, campus de baloncesto, etc., que ofrezan actividades deportivo-recreativas de descubrimento e iniciación ou tecnificación ao baloncesto.

2. Sitúase nos sectores do deporte, o ocio, e o tempo libre e o turismo.

3. As ocupacións e postos de traballo máis relevantes para estes ou estas profesionais son as seguintes:

a) Adestrador ou adestradora de nivel 1 de baloncesto.

b) Monitor ou monitora de escolas de baloncesto.

   

Artigo 12. Ámbito profesional, laboral e deportivo do ciclo final de grao medio en Baloncesto

1. Este/a profesional desenvolve a súa actividade profesional tanto no ámbito público, xa sexa a Administración xeral do Estado, as administracións autonómicas ou locais, como en entidades de carácter privado, xa sexan grandes, medianas ou pequenas empresas, en padroados deportivos, entidades deportivas municipais, federacións, centros de tecnificación, clubs deportivos e sociais, centros educativos, empresas de servizos deportivos, campus de baloncesto, que ofrezan actividades deportivo-recreativas de tecnificación en baloncesto.

2. O ámbito profesional, laboral e deportivo do ciclo final de grao medio en Baloncesto sitúase nos sectores do deporte, o ocio e o tempo libre.

3. As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son as seguintes:

a) Adestrador ou adestradora de nivel 2 de baloncesto.

b) Director ou directora técnico/a de club de base.

c) Coordinador ou coordinadora de escolas de baloncesto.

171113_curribal