Ensinanzas deportivas_oferta educativa


04 Out, 2017

Ensinanzas deportivas

Mércores 04/10/2017

 
 
 
 
   A posta en funcionamento destes estudos estará condicionada á existencia dun número mínimo (10) de alumnado matriculado na correspondente modalidade deportiva. A exixencia desta condición de ratio mínima débese poñer en coñecemento do alumnado no momento en que presente a solicitude de matrícula.
 
   Sen prexuízo do establecido no artigo 2 desta orde, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá autorizar, motivada e excepcionalmente, ensinanzas dunha modalidade deportiva aínda que non se acade o citado número mínimo de solicitudes de matrícula. Mentres non se dispoña desta autorización, non se poderá formalizar matrícula ningunha. 
171004_ensindep