Proxecto de Orde_Centros especial dificultade


16 Out, 2017

Proxecto de Orde_Centros especial dificultade

Luns 16/10/2017


   
 
   

Por Orde do 18 de outubro de 2010 establecéronse os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia. Dado o tempo transcorrido procede actualizar os anexos da citada orde.

Na súa virtude, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,

ACORDA

Artigo único. Anexos

Os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos de especial dificultade quedan substituídos polos que se publican na presente orde.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día 1 de setembro de 2017.