Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas na especialidade de saxofón


29 Xun, 2020

WEB - Resolución do 26 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidade saxofón (424).

Resolución definitiva

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderánformular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súapublicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Relación definitiva de excluídos