Convocatoria de prazas para cursos enliña do profesorado que imparte en Formación Profesional


16 Xun, 2020

BOEResolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan prazas para a realización de cursos en liña para a formación do profesorado que imparte ensinos de Formación Profesional.

A presente resolución ten como obxecto a convocatoria para a adxudicación das prazas dispoñibles para os cursos de formación do profesorado de Formación Profesional que realizará a Secretaría Xeral de Formación Profesional, en colaboración coa empresa Siemens, S.A.

O Ministerio de Educación e Formación Profesional, a través da empresa Siemens, S.A. e coa colaboración da mesma, organiza un curso de formación destinado á preparación de profesores de Formación Profesional con atribución docente para impartir os cursos de especialización de Fabricación Intelixente, establecido por Real Decreto 481/2020, do 7 de abril, e de Dixitalización do Mantemento Industrial, establecido por Real Decreto 480/2020, do 7 de abril.

O curso de formación é conxunto para o profesorado dos dous cursos de especialización citados no punto anterior e realízase en modalidade e- learning, desenvolvendo o programa que se inclúe no Anexo I da presente resolución. O curso terá unha duración de 50 horas, e terá lugar entre o 10 de xullo e o 10 de setembro de 2020.

a) Ser funcionario pertencente aos corpos de Catedráticos de Ensino Secundario, Profesores de Ensino Secundario ou Profesores Técnicos de Formación Profesional.
b) Atoparse en servizo activo no momento de formalizar a solicitude e manter dita condición durante o período de realización do curso.
c) Impartir durante o curso 2019/2020 módulos profesionais correspondentes aos títulos de Formación Profesional que dan acceso aos cursos de especialización a que se fai referencia no apartado 3.1 e que se consignan como Anexo II da presente convocatoria, coa excepción dos módulos profesionais de Formación e orientación laboral e Empresa e iniciativa emprendedora.

Prazo de solicitudes desde o día 22 de xuño de 2020 ata o día 3 de xullo de 2020. A información sobre esta convocatoria atoparase ao dispor dos interesados na sede electrónica situada en https://sede. educacion. gob.es e en http:// www.todofp.es.

Os interesados que reúnan os requisitos esixidos na presente convocatoria deberán solicitalo mediante o formulario electrónico dispoñible por Internet na dirección https://sede. educacion. gob.es/, que poderá ser localizado introducindo o nome da convocatoria na sección «buscar trámites»

O formulario de solicitude deberá ir acompañado de certificación expedida polo Secretario do Centro Educativo no que o docente se ache prestando servizos durante o curso académico 2019/2020, co visto e prace do Director ou, no seu caso, de certificación expedida polo Servizo de Inspección Educativa, na que se faga constar a impartición efectiva de docencia durante o curso 2019/2020 nalgún dos módulos profesionais recollidos no Anexo II da presente convocatoria. Devandito documento poderá seguir o modelo recolleito no Anexo III.