OPOSICIÓNS 2017 - Baleares e Andalucia


29 Mar, 2017

Mércores 29/03/2017      ANDALUCÍA: Orden de 16 de marzo de 2017 pola que se efectúa convocatoria de procedemento selectivo para o acceso ao Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas. 
 (BOJA 28-03-2016)     Prazo de presentación: do 29 de marzo ao 20 de abril.   Solicitudes: cumprimentar o formulario web asociado ao Anexo I (solicitude de participación) que facilitará esta Administración educativa a travé do portal web da Consejería de Educación (www.juntadeandalucia.es/educacion).     Decreto 50/2017, de 28 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2017 para ingreso en los Cuerpos de Maestros y de Profesores de Enseñanza Secundaria.   Orden de 31 de marzo de 2017, por la que se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.    Prazo de presentación: do 7 de abril ao 2 de maio
  
   BALEARES:  Resolución da Directora Xeral de Persoal Docente do 17 de marzo de 2017, pola que se convocan probas selectivas de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres de taller de artes plásticas e deseño nas Illes Balears (BOIB 28/03/2017)    Prazo de presentación: Do 29 de Marzo ao 18 de Abril.  Requisito: Acreditar o dominio da lingua catalá segundo o que determina o artigo segundo do Decreto 115/2001, do 14 de setembro. A acreditación será efectiva se se posúen as titulacións que se especifican na normativa vixente