OPE - Universidade


16 Xun, 2017

Venres 16/06/2017     RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017 pola que se publica a oferta de emprego público (OPE) do persoal docente e investigador para o ano 2017.    Primeiro. Publicar a oferta de emprego público (OPE) do persoal docente e investigador da UDC para o ano 2017.Segundo. Esta OPE inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito docente e investigador con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas cos efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo.Terceiro. Por Resolución do 24 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, foi autorizada esta oferta de emprego público por aplicación da taxa de reposición de efectivos correspondente ao ano 2017.Cuarto. As convocatorias dos concursos de acceso derivados desta oferta publicaranse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade esixida nos artigos 62 e 48.3 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.