Relación definitiva de persoas admitidas nas listas de varias especialidades de ARTES PLÁSTICAS


11 Dec, 2019

WEB - Resolución do 11 de decembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de Artes plásticas e deseño (595), especialidades de deseño Gráfico (512), fotografía (515), historia da arte (516), medios audiovisuais (521) e medios informáticos (522).

Resolución definitiva

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadaspoderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o díaseguinte ao da súa publicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeral deCentros e Recursos Humanos de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 deoutubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou directamenteun recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesmadata, ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente de conformidade coaLei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa

Relación definitiva de persoas excluídas

ENLACE ás LISTAS