Volver

Galicia Set 20, 2018

Resolución convocatoria Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos


DOGORDE do 10 de setembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2018/19.

Mediante a Orde do 23 de abril de 2018 (DOG do 9 de maio) a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convocou o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2018/19.

Conceder as contías que se sinalan nos anexos I, II e III aos centros públicos incluídos no Plan de mellora de bibliotecas escolares durante o curso 2017/18, vistas as memorias de actividades levadas a cabo durante o devandito ano académico, así como as liñas prioritarias de actuación presentadas para o período 2018/19

 Integrar no Plan de mellora de bibliotecas escolares, para o curso 2018/19, os 27 novos centros públicos seleccionados, que se relacionan no anexo IV.


#Centros #Plans e Programas

Volver