Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas na especialidade de Linguaxe Musical


09 Abr, 2019

WEBResolución do 9 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460).

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos ou directamente un recurso contencioso- administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo.

Resolución do 9 de abril de 2019: Resolución definitiva

Relación definitiva de persoas excluídas

ENLACE á LISTA