Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas de organización e procesos de mantemento de vehículos


13 Mai, 2019

WEB - Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111)

Resolución do 13 de maio de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111).

Resolución do 13 de maio de 2019: Resolución definitiva

Listaxe definitiva de persoas excluídas

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadaspoderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde odía seguinte ao da súa publicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeralde Centros e Recursos Humanos de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 deoutubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas oudirectamente un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contadosdesde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competentede conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa