Relación definitiva de admitid@ en informática, sistemas e aplicacións informáticas e soldadura


04 Abr, 2019

WEBResolución do 4 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade informática (590107) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidades de sistemas e aplicacións informáticas (591227) e soldadura (591228)

Resolución do 4 de abril de 2019: Relación definitiva de nformática, sistemas e aplicacións informáticas e soldadura

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos do procedemento administrativo común das administracións públicas ou directamente un recurso contencioso- administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo.

Listaxe definitiva de persoas excluídas de informática, sistemas e aplicacións informáticas e soldadura

ENLACE ás LISTAS