Probas avaliación final de ESO

Volver

Galicia Xan 30, 2018

BOE_Orde ECD/65/2018, do 29 de xaneiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2017/2018.

A presente orde ten por obxecto regular, para todos os centros docentes do Sistema Educativo Español, e para o curso 2017/18, as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria de conformidade co disposto no Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

A avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria terá carácter muestral e finalidade diagnóstica. Aplicarase a alumnos que se atopen cursando cuarto curso de Educación Secundaria Obrigatoria, con independencia das súas cualificacións. Esta avaliación carecerá de efectos académicos. A selección de alumnos e centros será suficiente para obter datos representativos.

1. Cada proba constará dun número de preguntas suficiente para poder describir os seis niveles de desenvolvemento competencial nos que se expresarán os resultados.

2. Cada unha das probas da avaliación de Educación Secundaria Obrigatoria terá unha duración de 60 minutos. Establecerase un descanso entre probas consecutivas de, como mínimo, 15 minutos.

3. A avaliación de Educación Secundaria Obrigatoria terá unha duración dun máximo de catro días en cada centro educativo. Aquelas Administracións educativas con lingua cooficial poderán establecer unha duración dun máximo de cinco días.

As probas correspondentes á avaliación de Educación Secundaria Obrigatoria levarán a cabo no último trimestre lectivo do curso 2017/2018.

180130_evaleso


#Centros #Avaliación

Volver