Volver

Galicia Mar 27, 2018

OPOSICIÓNS 2018 - Corrección de erros titulación


CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A).

Advertidos erros na citada resolución publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 57, do 21 de marzo de 2018, cómpre efectuar a seguinte corrección:

Na páxina 16606, no anexo IX, na especialidade de Servizos de Restauración, débese engadir na epígrafe de titulacións a de técnico superior en Dirección de Cociña.

180327_corerrosopos


#Oposicións #Convocatorias Específicas

Volver