Volver

  • Noticia destacada

Galicia Mar 12, 2018

Nota informativa acerca do concurso-oposición para o ingreso e acceso aos corpos docentes para o ano 2018


Nota informativa acerca do concurso-oposición para o ingreso e acceso aos corpos docentes para o ano 2018

O próximo mércores, día 21 de marzo, está previsto que se publique a Orde que regula o procedemento selectivo  para o ingreso e o acceso aos corpos docentes.

Esta convocatoria ten a novidade de que as solicitudes deberán presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, para o cal será necesario posuír algún dos certificados electrónicos admitidos ou  darse de alta no sistema Chave 365. Neste último caso poderá empregarse calquera das vías que se establecen no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/chave365/que-e onde se facilitará una chave que permitirá realizar de forma electrónica diversos trámites naqueles procedementos que así o estableza a Xunta de Galicia.

O proceso de presentación de solicitudes é moi sinxelo. Ao entrar na aplicación informática http://www.edu.xunta.es/oposicions, e logo de cuberta a solicitude de participación, a persoa interesada deberá premer na opción “enviar a sede electrónica” e nese momento accederá a esta plataforma (no enderezo https://sede.xunta.gal) na que deberá asinar a solicitude empregando algún dos certificados electrónicos admitidos ou, como se dixo, a Chave365. O pagamento dos dereitos de exame (taxa) tamén se realizará de forma electrónica, a través do enlace que se indicará na propia aplicación  http://www.edu.xunta.es/oposicions logo de cubrir a solicitude.

Tamén sería conveniente que a consellería poida comprobar automaticamente todos aqueles datos aos que a persoa solicitante nos autorice expresamente na súa solicitude, e polo tanto non tería que achegar ningún documento acreditativo destes datos. Respecto daqueles datos non comprobables automaticamente segundo a convocatoria, ou para o caso de que a persoa solicitante non autorice expresamente a súa consulta pola administración, deberá xuntar un escanado da correspondente documentación acreditativa do xeito que se lle indica na sede electrónica. En todo caso, deberán achegar o título aquelas persoas que posúan o título de mestre/a de ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral básica, mestre/a ou grao de mestre/a en educación primaria e aqueloutras persoas que posúan unha titulación de licenciatura ou enxeñería nos que se requira unha especialidade para formar parte das listas para cubrir interinidades ou substitucións. Ademais do título, deberán achegar a certificación académica aquelas persoas que posúan o título de mestre/a de ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral básica, mestre/a ou grao de mestre/a en educación primaria coa especialidade ou mención nalgún idioma estranxeiro e licenciatura ou grao en tradución e interpretación. O motivo é que no Rexistro de Títulos do Ministerio de Educación, Cultura e Deportes non constan as mencións nin as especialidades.

Por último, e para o caso de que a persoa interesada pertenza á lista de interinidades e substitucións dunha das especialidades que se ofertan nesta convocatoria, se quere manter o seu posto na lista en aplicación do apartado 1 do punto segundo do Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias, ten a obriga de presentarse ao proceso selectivo e non poderá retirarse deste, de xeito que, canto menos, deberá realizar as dúas partes da primeira proba e proceder á súa lectura. Porén, tendo a obriga de presentarse, non é obrigatorio facelo na súa especialidade nin polo mesmo corpo para manter o seu lugar na lista de interinidades e substitucións. Se a persoa interesada pertence á lista do corpo de Profesores de Ensino Secundario, especialidade de Administración de Empresas e quere incorporarse á lista do corpo de Profesores de Ensino Secundario, especialidade de Organización e Xestión Comercial, bastará con que se presente a calquera das especialidades convocadas.


#Oposicións #Novas

Volver