MUFACE - Axudas de protección sociosanitaria


23 Mai, 2017

Martes 23/05/2017        Resolución do 10 de maio de 2017, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convocan axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2017.     1.1 Programa para facilitar a autonomía persoal, coas seguintes modalidades:       a) Axudas para tratamentos terapéuticos e programas para a adquisición de habilidades ou destrezas, dirixidos ao mantemento e potenciación da capacidade residual. b) Axudas para a eliminación de barreiras arquitectónicas no domicilio habitual así como nas zonas comúns comunitarias na proporción que lle corresponda segundo coeficiente catastral e sempre que resida nel polo menos durante 183 días ao ano. c) Axudas para a adquisición ou utilización de medios ou axudas técnicas, entendendo por tales os aparellos ou utensilios deseñados para solucionar as dificultades que a persoa con discapacidade ou dependencia puidese atopar na realización das actividades da vida diaria.          1.2 Programa de axudas para atender os gastos derivados de procesos psiquiátricos crónicos que requiran a permanencia do paciente en ambiente controlado en hospitais, centros ou unidades psiquiátricas recoñecidas oficialmente pola Administración Pública competente. Devandito internamento poderá ser a tempo completo (24 horas) ou en estancias diúrnas.    1.3 Programa de axudas para tratamentos e terapias dirixidas a persoas drogodependentes en centros ou con terapeutas especializados. Tanto os centros como os terapeutas, no seu caso, deberán estar recoñecidos pola Administración Pública competente ou estar inscritos na mesma.    1.4 Programa de ayudas dirigidas a la financiación de los gastos originados por estancias temporales en residencias asistidas o centros de día y de noche durante los periodos de convalecencia con pérdida transitoria de autonomía, con las siguientes modalidades:              a) Axudas para estancia en residencias asistidas.             b) Axudas para asistencia a centros de día e de noite.        1.5 Programa de axudas destinado a financiar a compra de alimentos elaborados, tratados ou preparados especialmente para responder as necesidades particulares dos enfermos celiacos.    1.6 Programa de axudas para enfermos oncolóxicos destinadas a sufragar os gastos que como consecuencia do tratamento prescrito fagan necesario a compra de prótese capilares ou sujetadores postmastectomía.    1.7 Programa de prolongación, en determinados supostos, dos efectos das axudas concedidas ao amparo do disposto no epígrafe 9 da Resolución do 30 de novembro de 2015, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2016.       As solicitudes dirixiranse ao Servizo Provincial de MUFACE ao que estea adscrito o titular, podendo presentarse desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2017, inclusive, en calquera Servizo Provincial de MUFACE ou en calquera dos rexistros indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común (en diante, Lei 39/2015, do 1 de outubro).