Volver

Galicia Nov 21, 2018

Concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior.


BOEResolución do 16 de novembro de 2018, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior

A) Requisitos xerais de participación.

1. Contar cunha antigüidade mínima de tres anos como funcionario de carreira en activo no respectivo corpo docente desde o que se participe no concurso, computados ata a data de conclusión do prazo de presentación de instancias. Para os efectos do cómputo do período mínimo antes sinalado, terase en conta o tempo que os Catedráticos de Ensino Secundario e de Escolas Oficiais de Idiomas prestasen como funcionarios de carreira do corpo de profesores.

2. Acharse en situación de servizo activo no corpo ao que correspondan os postos solicitados e ser titular das especialidades requiridas para eses postos ou, no caso do Corpo de Mestres, acreditar ser habilitado para postos da especialidade de acordo coa normativa anterior á entrada en vigor do Real Decreto 1364/2010, do 29 de outubro ou ben ter recoñecida a correspondente especialidade pola Administración educativa da que dependa, conforme ao establecido no artigo 4 e na disposición transitoria segunda do Real Decreto 1594/2011, do 4 de novembro.

3. Prestar servizos durante tres cursos académicos completos en España como funcionario do corpo desde o que se participa, contados desde a data de cesamento no exterior ata a finalización do curso escolar en que se publica esta convocatoria

4. Para postos en Escolas Europeas, non estar adscrito anteriormente, por concurso de méritos a postos destas Escolas. 

B) Requisito específico. Posuír o nivel do idioma ou dun dos idiomas que para cada posto determínase no anexo I desta convocatoria. Este requisito deberá acreditarse por calquera das documentacións xustificativas indicadas na Base segunda, apartado 2.3.d) desta convocatoria.

O prazo de presentación será de quince días hábiles, que comezarán a computarse o día 22 de novembro de 2018.

As solicitudes cumprimentaranse unicamente de modo electrónico a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional www.educacionyfp.gob.es, Contidos-Profesorado- Profesorado non universitario- Funcionarios docentes- Concursos, que dará entrada ao presente concurso de méritos, debendo cumprimentar a solicitude a través do acceso ao «Servizo Online». O acceso á sede electrónica debe realizarse con certificado dixital ou ben utilizando como indicador o DNI/ NIE do interesado.


#Exterior #Convocatorias Específicas

Volver