Volver

Galicia Nov 21, 2018

Concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior.


BOE - Resolución do 16 de novembro de 2018, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior

BOE 23/11/18 - Resolución do 21 de novembro de 2018, da Subsecretaría, pola que se modifica a do 16 de novembro de 2018, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior.

A) Requisitos xerais de participación. 

1. Contar cunha antigüidade mínima de tres anos como funcionario de carreira en activo no respectivo corpo docente desde o que se participe no concurso, computados ata a data de conclusión do prazo de presentación de instancias. Para os efectos do cómputo do período mínimo antes sinalado, terase en conta o tempo que os Catedráticos de Ensino Secundario ou de Escolas Oficiais de Idiomas prestasen como funcionarios de carreira dos seus respectivos Corpos de Profesores. 

2. Acharse en situación de servizo activo no Corpo ao que correspondan os postos solicitados e ser titular das especialidades requiridas para eses postos.

3. Prestar servizos durante tres cursos académicos completos en España como funcionario do Corpo desde o que se participa, contados desde a data de cesamento no exterior ata a finalización do curso escolar en que se publica esta convocatoria.

B) Requisito específico. Posuír o nivel do idioma ou dun dos idiomas que para cada posto determínase no anexo I desta convocatoria.

prazo de presentación será de quince días hábiles, que comezarán a computarse o día 22 de novembro de 2018.

As solicitudes cumprimentaranse unicamente de modo electrónico a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional www.educacionyfp.gob.es, Contidos-Profesorado-Profesorado non universitario-Funcionarios docentes-Concursos, que dará entrada ao presente concurso de méritos, debendo cumprimentar a solicitude a través do acceso ao «Servizo online». O acceso á sede electrónica debe realizarse con certificado dixital ou ben utilizando como indicador o DNI/ NIE do interesado.


#Exterior #Convocatorias Específicas

Volver