Concurso Eduemprende - resolución definitiva


27 Nov, 2019

DOGORDE do 14 de novembro de 2019 pola que se resolve o concurso Eduemprende Idea 2019 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos, convocado pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 11 de marzo).

Primeiro. Conceder os premios aos proxectos de empresa seleccionados no concurso Eduemprende Idea 2019, nas modalidades A e B, que figuran no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta orde poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, segundo establece o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.