Volver

Galicia Out 10, 2019

Calendario para celebrar as eleccións de constitución do consello escolar nos centros escolares


DOGRESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2019, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para celebrar as eleccións de constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos.

As eleccións para a primeira constitución do consello escolar nos centros que iniciaron o seu funcionamento, a que se refire o artigo anterior, celebraranse entre os días 18 e 22 de novembro de 2019, ambos os dous incluídos. Non obstante, co fin de fomentar a participación de todos os sectores implicados, é desexable que, dentro das posibilidades de cada centro, a xunta electoral fixe unha única data para as votacións correspondentes:

a) Para os centros de educación infantil, primaria e secundaria, de acordo coa Orde desta consellería do 21 de outubro de 1996.

b) Para os centros públicos integrados, consonte o artigo 11 do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro.

c) Para os centros públicos de ensino non universitario de características singulares, de educación especial e de educación de adultos, conforme o establecido na Orde desta consellería do 29 de outubro de 1996, corrección de erros no DOG do 15 de novembro.

Nos centros a que se refire o punto anterior, a xunta electoral regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, constituirase entre os días 22 e 25 de outubro de 2019, ambos os dous incluídos.

De conformidade co establecido no artigo 31.b) do Decreto 92/1988, do 28 de abril, é competencia da xunta electoral concretar o calendario electoral. As xuntas electorais terán presente, en todo caso, que o prazo de admisión de candidaturas non deberá ser inferior a sete días naturais.

Artigo 4

Aos membros integrantes da xunta electoral, das mesas electorais e aos electores que necesiten permiso laboral para o desempeño das súas obrigas seralles de aplicación o artigo 117 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Non obstante, o día ou os días en que teñan lugar as eleccións de representantes dos distintos sectores da comunidade educativa non poderán ser declarados non lectivos.

Artigo 5

A primeira renovación do consello escolar dos centros a que se refire o artigo 1 desta resolución producirase no ano 2020, coincidindo coa renovación do resto dos consellos escolares no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, de conformidade co establecido na normativa vixente.


#Consejo Escolar #Calendario

Volver